Przedszkole ELF 2 – Stare Bielice

Nasze przedszkole zbudowane zostało przy współudziale środków finansowych z unii europejskiej i spełnia wszelkie standardy wymagane dla tego typu placówek (m.in.wysokość pomieszczeń wynosi 3,0m)

Posiadamy 5 sal dla dzieci i w pełni wyposażone zaplecze, własny plac zabaw i miejsca parkingowe przed przedszkolem.

Dziećmi opiekować będzie się w pełni wykwalifikowana kadra nauczycielska ze znajomością języka angielskiego.

Zapewniamy również bogaty program zajęć dydaktycznych i dodatkowych.

Raport z Ewaluacji Wewnętrznej Kuratorium Oświaty znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://bip.kuratorium.szczecin.pl/bip_pliki/kontrole/ewaluacja/NP_Elf_Koszalin.pdf

    KADRA PRZEDSZKOLA

Dyrektor – mgr Anetta Skzsypek

Grupa 3-4 latków “Sówki” – wychowawca Karina Sacharuk

Grupa 5-6 latków “Smerfy” –  mgr Agnieszka Wróblewska

pomoc nauczycieli – Danuta Kmieciak

Obsługa przedszkola –  Elżbieta Janiszewska

Księgowa – Anna Grabowska

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ANGLOJĘZYCZNEGO „ELF2” W Starych Bielicach

ROZDZIAŁ I

Nazwa i rodzaj przedszkola oraz siedziba

§ 1

1. Przedszkole Anglojęzyczne „Elf2”, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się przy ul. Przyjaciół 5, 76-039 Stare |Bielice.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest  Anetta Skrzypek, której siedziba mieści się Starych Bielicach ul. Przyjaciół 5.
4. Organem nadzoru pedagogicznego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
5. Ustalona nazwa jest używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Elf2”.

§ 2
Przedszkole używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

Niepubliczne przedszkole Anglojęzyczne „ELF 2”
Ul. Przyjaciół 5
76-039 Stare Bielice
NIP 669-163-19-17
REGON 321437808
§ 3
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
2. Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowywania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§ 4

Przedszkole realizuje następujące cele i zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz prawa oświatowego i przepisach wydanych na jego podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzesz organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom inteligencji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość –procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyśpieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobraźni i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo ruchu drogowym.
8. Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przesz rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia w tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgoda rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami umożliwiających dziecku poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lun etnicznej lub języka regionalnego np. kaszubskiego.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
18. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych, oraz informowanie rodziców o zauważonych trudnościach dziecka, a także indywidualizowanie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Powyższe cele i zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Nawyki higieniczne
Czynności samoobsługowe
Czynności porządkowe
Sprawność manualna/ motoryka mała
Sprawności ruchowa/ motoryka dużą
2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Rozpoznawanie własnych emocji
Rozpoznawanie emocji innych osób
Radzenie sobie z emocjami
Empatia
3. Społeczny obszar rozwoju dziecka
Świadomość siebie. Inteligencja interpersonalna
Relacje z innymi ludźmi. Inteligencja personalna
4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka
4.1 Inteligencja logiczno-matematyczna
4.2 Inteligencja wizualno-przestrzenna
4.3 Inteligencja językowa
4.4 Inteligencja muzyczna
4.5 Inteligencja przyrodnicza

§ 5
Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwości korzystania z :
1. 5 pomieszczeń(sal) do nauczania, wychowania i opieki
2. placu zabaw
3. 3 pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 2 szatni
4. czterech posiłków.

Przedszkole zapewnia dzieciom stałą i bezpośrednią opiekę nauczycieli  pracowników obsługi(w liczbie zależnej od ilości dzieci) podczas pobytu dzieci w przedszkolu oraz trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

ROZDZIAŁ III
Procedura w sprawie sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym oraz poza placówką.

§ 6
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
1. Dyrektor Przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektami należącymi do placówki.
2. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola.
3. Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole. Nauczyciel powinien być świadomy swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci. Troska o ich pełne bezpieczeństwo powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
4. Rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
5. Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
6. Zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe.
7. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15ºC lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.
8. Dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, oraz z usługi cateringowej (obiad)zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych. Korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie
z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
9. Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
10. Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.
11. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej.

§ 7

Zasady sprawowania opieki w ogrodzie przedszkolnym:

1. Personel Przedszkola ma obowiązek codziennego sprawdzenia, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka.
2. Nauczyciel, wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego, zobowiązany jest sprawdzić, czy furtka i brama przedszkolna są odpowiednio zabezpieczone i zamknięte.
3. Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.
4. Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
5. Podczas zabaw w ogrodzie nauczyciel nie może oddalać się od swojej grupy.
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach.
7. Po zakończeniu zajęć w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i ewentualnie uporządkować teren ogrodu, a wszelkie zauważone usterki bądź uszkodzenia sprzętu, osobiście zgłasza odpowiedniemu pracownikowi technicznemu Przedszkola.

§ 8

Bezpieczeństwo dzieci poza terenem przedszkola :

1. Każde wyjście nauczyciela z grupy poza teren Przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść. Ponadto sporządzona jest karta wycieczki, lub wyjścia poza teren, podpisana przez Dyrektora, z dołączoną listą obecności dzieci w danym dniu.
2. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w trakcie zwiedzania, spaceru oraz po przybyciu do punktu docelowego nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia stanu liczbowego dzieci.
3. Niedopuszczalne jest organizowanie wyjść poza teren Przedszkola podczas silnego wiatru, burzy, śnieżycy i gołoledzi.
4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.
5. Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel.
6. Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,
7. Z w/w regulaminem są zapoznani rodzice/prawni opiekunowie każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi.
8. Każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”.
9. W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.
10. Dzieci uczestniczące w wycieczce podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 9

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, w wieku od 2,5 do lat 6.
2. Dzieci przyprowadza się do godziny 8.30.
3. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 18.30. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18.30 jest naliczana dodatkowa opłata w kwocie 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy nauczyciela.
4. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.
5. Rodzice mają obowiązek osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola
6. Rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego i przekazać je pracownikowi przedszkola,
7. W przypadku, gdy rodzice nie mogą osobiście przyprowadzić i odebrać dziecka z przedszkola, obowiązek ten w zastępstwie rodziców może przejąć tylko pełnoletnia, upoważniona przez nich na piśmie osoba, która zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo,
8. Pisemne upoważnienie zawiera dane osoby uprawnionej do odbioru dziecka: imię
i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego. Upoważnienia znajdują się w dokumentacji
pedagogicznej nauczycieli poszczególnych grup,
9. Dzieci odbierane są z sal od nauczycieli grup lub w obecności pracownika przedszkola proszone są przez wewnętrzny domofon,
10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom lub innej, pełnoletniej upoważnionej osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela, osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie jest w stanie zagwarantować mu należytej opieki i bezpieczeństwa lub istnieje podejrzenie, że pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego.

ROZDZIAŁ IV
Organy przedszkola
§ 10
Organami przedszkola są:

1. Organ prowadzący
1. Dyrektor przedszkola
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
§ 11
1. Dyrektorem przedszkola jest Jessica Skrzypek-Kosińska, zwana dalej dyrektorem.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 12
1. Do zadań Dyrektor Przedszkola należy:
– Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
– Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
– Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
– Koordynowanie opieki na dziećmi i stworzenie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
– Podejmowanie decyzji o przyjęciu bądź skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
– Ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,
– Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich wykorzystanie,
– Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 13
1. Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola, stanowiącym reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada rodziców liczy minimum trzech członków wybieranych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola spośród siebie na pierwszym zebraniu.
3. Rada rodziców uchwal regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i wybiera przewodniczącego rady.
§ 14
1. Do kompetencji rady rodziców należy:
• Występowanie do organu prowadzącego, organ sprawującego nadzór pedagogiczny oraz dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
• Gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.
• Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
§ 15
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji
statutowych zadań Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad
dziećmi.
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu
Rady Pedagogicznej Przedszkola, który określa jej kompetencje.
3. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na
kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebranie Rady oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
6. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) Dyrektor Przedszkola jak jej przewodniczący;
b) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu
7. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
a) ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy
Przedszkola,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) podejmowanie uchwał w prawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
e) przygotowywanie projektów zmian Statutu,
f) proponowanie Dyrektorowi Przedszkola cykli wykładów i ćwiczeń dla personelu
w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych,
8. Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej
uchwał, spostrzeżeń i wniosków z posiedzenia Rady.

ROZDZIAŁ V
Organizacja przedszkola

§ 16
1. Przedszkole ma 5 oddziałów
2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
3. Przedszkole przeznaczone jest dla 66 dzieci-podstawowa rekrutacja odbywa się 1x w roku od 01-30 kwietnia –w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu zapisy trwają cały rok. Dzieci uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji-rodzic zobowiązany jest do złożenia deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji podstawowej (czyli przed 01 kwietnia). |Brak złożonej deklaracji oznacza rezygnację z przedszkola.
§ 17
1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować zajęcia dodatkowe, pod warunkiem poniesienia przez rodziców ich kosztów.
§ 18
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Roczny Plan Pracy Przedszkola ustalony przez organ prowadzący.

§ 19
Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. Na jego podstawie nauczyciele, którym powierzono opiekę na odziałem, ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 20
Czas pracy przedszkola:
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 18.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

§ 21
Działalność przedszkola finansowana jest z :
1. przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu,
2. dotacji gminnych,
§ 22
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu
1. Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu ustalana jest z rodzicem w umowie o opiekę przedszkolną. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości dziennej stawki żywieniowej ustala organ prowadzący. W przypadku nieobecności dziecka przysługuje zwrot kosztów wyżywienia od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
3. Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu i opłata za wyżywienie są pobierane z góry do 5-go każdego miesiąca.

ROZDZIAŁ VI
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkole

§ 23
Kompetencje kierownika zakładu pracy w stosunku do wszystkich pracowników przedszkola jedno oddziałowego wykonuje organ prowadzący, który w szczególności decyduje w sprawach:
1. kierowanie polityka kadrową przedszkola, w tym zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.
§ 24
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie obowiązującymi programami nauczania i odpowiada za jej jakość. Respektuje prawa dziecka i szanuje jego godność.
3. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 25
Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem,
2. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu i poza jego terenem na spacerach i wycieczkach,
3. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
4. otaczanie dziecka indywidualną opieką i dostosowanie metod i form pracy do jego potrzeb i możliwości,
5. prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie jej,
6. współpraca z specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
7. planowanie właściwego rozwoju zawodowego i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
9. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
10. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
§ 26
Do zakresu zadań pracownika obsługi należy między innymi:
1. pomoc nauczycielowi w opiece na dziećmi przebywającymi w przedszkolu,
2. pomoc dzieciom w zabiegach higienicznych,
3. utrzymanie obiektu w ładzie i czystości.
Szczegółowy zakres obowiązków pracownika obsługi ustala organ prowadzący.

ROZDZIAŁ VII
Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola
§ 27
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1. akceptacji jego osoby,
2. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3. szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
4. opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej,
5. poszanowanie jego godności osobistej i podmiotowego traktowania,
6. poszanowania własności,
7. zdrowego jedzenia.

§ 28
Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przedszkola w przypadku gdy:
1. dziecko nie uczęszcza do przedszkola dłużej niż jeden miesiąc, a rodzice nie dokonali zgłoszenia nieobecności,
2. nie uiszczenia przez rodziców dziecka którejkolwiek z opłat za okres jednego miesiąca,
3. zachowania dziecka wykraczającego poza normy funkcjonowania w grupie społecznej.

ROZDZIAŁ VIII
Współdziałanie z rodzicami
§ 29
1. W przedszkolu funkcjonują następujące formy współdziałania z rodzicami:
• zebrania
• konsultacje indywidualne z nauczycielami i dyrektorem,
• zajęcia otwarte.
2. Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.

§ 30
Rodzice maja prawo do:
1. zapoznania się z statutem przedszkola, programem wychowania oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola oraz tematów i treści planów miesięcznych w oddziale,
2. uzyskiwania bieżących informacji na temat swojego dziecka oraz porad i wskazówek nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod pomocy dziecku,
3. przekazywanie dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
4. powiadomienia o planowanej wycieczce dzieci najpóźniej w dzień poprzedzający wycieczkę.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 31
Dla zapewnienia swobodnego dostępu do niniejszego statutu wszystkich zainteresowanych ustala się :
1. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,
2. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.