Opłaty

Wysokość opłaty za przedszkole podawana jest do wiadomości rodziców około 5-go każdego miesiąca

i obliczana jest każdorazowo na podstawie ilości dni roboczych w danym miesiącu.

 CZESNE 450 zł miesięcznie

opłaty stałej 450zł (nie podlegającej odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu), która zawiera: codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone według ramowych programów nauczania, codzienne zajęcia (30min) z języka angielskiego, całodniową opiekę w przedszkolu.

stawki żywieniowej w wysokości 13,1 zł dziennie odliczanej od opłaty za przedszkole w następnym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Przykład: miesiąc ma 20 dni roboczych opłata za przedszkole wynosi odpowiednio: 450zł(opłata stała) + 20 dni x 13,1 zł (stawka żywieniowa 262zł) = 712 zł

Opłat dokonujemy do 10-go każdego miesiąca z góry.