Opłaty

Wysokość opłaty za przedszkole podawana jest do wiadomości rodziców około 5-go każdego miesiąca

i obliczana jest każdorazowo na podstawie ilości dni roboczych w danym miesiącu.

 CZESNE 1080 zł miesięcznie

opłaty stałej 800zł (nie podlegającej odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu), która zawiera: codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone według ramowych programów nauczania, codzienne zajęcia (30min) z języka angielskiego, całodniową opiekę w przedszkolu.

stawki żywieniowej w wysokości 14 zł dziennie odliczanej od opłaty za przedszkole w następnym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Przykład: miesiąc ma 20 dni roboczych opłata za przedszkole wynosi odpowiednio: 800zł(opłata stała) + 20 dni x 14 zł (stawka żywieniowa 280zł) = 1080 zł

Opłat dokonujemy do 10-go każdego miesiąca z góry.